BETO Alles voor kantoor & School

Disclaimer

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden:

Begrippen:           
Beto Kantoorartikelen en Beto Schoolartikelen B.V. wordt in het hiernavolgende “Beto” genoemd.

Toepasselijkheid:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door Beto worden getroffen, tenzij Beto zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord heeft verklaard. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de afnemer geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

Bestellingen:
Een overeenkomst/bestelling op basis van door Beto aangeboden prijzen en condities is voor de afnemer bindend nadat de bestelling schriftelijk, elektronisch dan wel telefonisch bij Beto is ingediend. Beto behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Prijzen:
De vermelde prijzen zijn netto en exclusief 9% of 21% BTW. Beto behoudt het recht voor de prijzen tussentijds aan te passen, indien hiertoe aanleiding mocht zijn, zonder voorafgaande kennisgeving. In het geval van een prijsverhoging heeft ook de afnemer het recht om de bestelling te annuleren.
Inhuizing- en montagekosten zijn niet in de prijs inbegrepen. Neem voor deze mogelijkheden contact op met onze verkoopwedewerkers van de binnendienst.

Francogrens:
Voor orders tot € 120,00 excl. BTW wordt € 7,50 aan behandelingskosten in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen met de afnemer. Voor groot meubilair gelden inhuizings- en meubelmontage-kosten. Informeer bij de verkoop binnendienst voor verdere informatie hierover.

Levertijd:
In de meeste gevallen kan door Beto uit voorraad geleverd worden. Ontbreekt er echter een artikel van het door de afnemer bestelde en wordt nieuwe voorraad niet binnen enkele dagen verwacht, dan wordt de bestelling direct afgezonden en het ontbrekende artikel voor franco nalevering in nota gehouden. Levertijden worden bij benadering opgeven. Een overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de afnemer niet het recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de afnemer de overeenkomst in stand laat. De afnemer is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

Reclames: 
De afnemer dient bij aflevering van een zending de colli te controleren op eventuele beschadigingen en dat het aantal colli overeenstemt met hetgeen welke op de vrachtbrief of vrachtlijst is vermeld. Mocht het aantal colli niet overeenstemmen met hetgeen op de vrachtbrief of vrachtlijst is vermeld, dan is het van belang uitsluitend te tekenen voor het aantal ontvangen colli. Bij zichtbare gebreken of indien artikelen verkeerd besteld of geleverd zijn, vernemen wij dit graag schriftelijk van de afnemer. Reclames dienen binnen 8 dagen na afleveringsdatum ter kennis worden gebracht aan Beto. Indien binnen deze termijn door Beto geen reclames zijn ontvangen, wordt Beto geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

Retouren:
Een retourzending of terugname vindt alleen plaats met de vooraf gegeven toestemming van Beto. De wijze van retourneren wordt door de afdeling binnendienst bepaald, waarbij de afnemer voorgelicht zal worden over de terugzending naar Beto.

Garantie:
Beto levert alle artikelen met fabrieksgarantie, Informatie hierover treft u aan in de documenten bij het product. Indien u meer informatie wilt over garantie bij bepaalde producten richt uw vraag dan aan Beto. 

Betaling:
Tenzij anders is overeengekomen dient het factuurbedrag binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op onze rekening bij de Rabobank, IBAN : NL93 RABO 0305 1408 84

Eigendom:
De door Beto geleverde zaken blijven volledig eigendom van Beto, totdat zij door of namens de afnemer geheel zijn betaald. De geleverde zaken kunnen, zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, te allen tijde door Beto worden teruggenomen met inbegrip van eventuele rente en kosten.

Verzuim afnemer:
Indien de afnemer na daartoe door Beto te zijn gemaand, nog steeds de betalingsverplichting niet nakomt, zullen de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso-, en/of execu­tiemaatregelen, voor rekening van de afnemer komen. De afnemer zal terzake van buitengerechtelijke kosten minimaal 15% van de som van de hoofd­som en wettelijke rente ver­schuldigd zijn met een absoluut minimum van € 50,-.

Indien de afnemer niet tijdig aan de betalingsver­plichtingen heeft voldaan, kan Beto zonder nadere ingebreke­stelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding. Daarnaast is Beto bevoegd de verplich­tingen tot levering / verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke / verzuim zijn indien Beto het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de afnemer te twijfelen.

Ontbinding:
De afnemer doet afstand van haar recht op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering is overeengekomen.  Annulering door afnemer is slechts mogelijk indien Beto daarin toestemt. In dat geval is de afnemer aan Beto, naast vergoe­ding van ten minste 20% van de koopsom, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De afnemer is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Beto terzake.